Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษยน 2560 (16 พ.ค. 2560)  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ผด.3 ปี 2560 งวด 1 (03 พ.ค. 2560)  
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซือจัดจ้าง 2560 ไตรมาส 1 (03 พ.ค. 2560)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 (03 พ.ค. 2560)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซือจัดจ้างประจำปี 2560 ไตรมาส 2 (03 พ.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ผด.3 ปี 2560 งวด 1 (03 พ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 5 (15 มี.ค. 2560)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (08 มี.ค. 2560)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (08 มี.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 (08 มี.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (01 มี.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 (05 ก.พ. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (11 ม.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 (05 ม.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 (17 พ.ย. 2559)
ขอเชิญร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้โฟม(No Foam)บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพดีของคนสิงโตทอ... (01 พ.ย. 2559)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (03 ต.ค. 2559)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องแผนการจัดกาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (03 ต.ค. 2559)
แผนอัตรากำลังสามปี 2558-2560 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2559 (01 ต.ค. 2559)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... (19 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (07 มิ.ย. 2560)  
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 (07 มิ.ย. 2560)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 (01 มิ.ย. 2560)  
ราคากลางตามโครงการตีเส้นผิวจราจร ถนนสิงโตทอง 1,3 และ 4 (31 พ.ค. 2560)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 8 (30 พ.ค. 2560)
สัญญาจ้างลงลูกรังถนนซอยมังคลัง เลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (24 พ.ค. 2560)
รายงายขออนุมัติจ้างลงลูกรังถนนซอยมังคลัง (24 พ.ค. 2560)
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสิงโตทอง 4 เลขที่ 8/2560 ลงวันที่ 22 ก... (24 พ.ค. 2560)
รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสิงโตทอง 4 (24 พ.ค. 2560)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวากั๊ฟหมูที่ 7 เลขที่ 4/2560 ลงวั... (24 พ.ค. 2560)
รายงานขออนุมัติจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวากั๊ฟหมูที่ 7 (24 พ.ค. 2560)
สัญญาจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองแดน เลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (24 พ.ค. 2560)
รายงานขออนุมัติจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองแดน (24 พ.ค. 2560)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวากั๊ฟหมูที่ 5 เลขที่ 22/2560 ลงว... (24 พ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ (25 เม.ย. 2560)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6 (21 เม.ย. 2560)
ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง 20 (19 เม.ย. 2560)
ราคากลางตามประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก... (19 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย... (19 เม.ย. 2560)
สัญญาจ้างลงลูกรังถนนเลียบบึงยายแหฝั่งตะวันตก เลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ... (24 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง 
ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24150
โทรศัพท์ : 0-3808-6028 โทรสาร : 0-3808-6028 ต่อ 16 - อีเมล์ : 
admin@singtotong.go.th

www.singtotong.go.th